Skriv ut

Allmänt

Multiparameter instrument som i allmänhet benämnes "CTD sond" (Cond/Temp/Djup) eller "Miljösond", litet beroende på sensorbestyckning och användningsområde.

Vi har även en del litet enklare multi parameter instrument. Mer om dessa på en separat sida.

Dessa instrument, vilka i allmänhet används för att göra profiler genom vattenmassan kan i visa fall även användas för mera stationära mätningar.

I de flesta fall har en CTD sond betydligt bättre prestanda, noggrannhet och även snabbhet, än de flesta "separata" instrument (typ kond/salthalt, syre resp pH metrar) som finns på marknaden.

Man kan litet grovt dela in instrumenten i två huvudgrupper:

Direktavlästa instrument

Ett normalt profilerande instrument (normalt ej försett med intern datalogger) är genom en kabel av passande längd förbundet med ett avläsningsinstrument i båten eller på bryggan etc. Som sådant instrument kan man oftast använda en PC. Vill man ha ett mera fältanpassat instrument så finns det i allmänhet som tillval.

Kabeln som används kan vara en grövre flerledarkabel eller en tunnare enkelledarkabel (samtliga helt självbärande) och den brukar levereras på passande hand- eller motor vindor/winchar med släpringskoppling för kontinuerlig kommunikation.

Datapresentation, direktavlästa instrument

Uppmätta data presenteras i realtid i tabell- eller grafisk (eller båda) form på avläsningsinstrumentets display / skärm. Samtidigt kan man här lagra värdena för kommande behov och ev. överföring till sin databas e.dyl. Man ser här direkt uppmätta värden och kan således enkelt finna olika skiktningar.

I vissa fall, beroende på typ av instrument och på praktiska omständigheter, kan man också direkt sända data vidare per kabel, tele eller radio till passande mottagningsstation. Man kan även arrangera avläsning i form av telefonuppringning med talsvar.

Registrerande instrument

Det andra huvudgruppen är de självregistrerande instrumenten vilka alltså är försedda med intern datalogger.

Med dessa kan man göra obemannade / stationära mätningar över längre eller kortare tider. Men man kan också göra profiler med denna typ av instrument. Bra om man ej har tillgång till kabelvinda för elkabel utan endast en vanlig lina / wire, eller om man vill ha ett mycket litet, portabelt och hanterligt instrument utan "extra delar". Man ser då förstås inte de olika skikten förrän vid avläsningen efteråt, men i vissa fall gör man rutinmätningar på fasta djup, och då är det OK.

Datapresentation, registrerande instrument

Dessa lagrar uppmätta data i minnet med förinställda intervaller, vilka kan vara tids- eller djup styrda. Efter mätseriens slut läser man in resultatet på PC för presentation och ev. vidarebearbetning.

En del instrument kan användas både för direktläsning med kabel och för internlagring, allt efter önskemål.

Sensorer

Det finns i de flesta fallen olika möjligheter att utrusta instrumenten med extra sensorer och givare för diverse ämnen. Detta oberoende av grundtyp enligt ovan. De flesta typerna är grundutrustande med CTD sensorer, med vilkas hjälp resp. instruments dataprogram räknar fram salthalt samt om så önskas ljudhastighat och densitet.

Vissa kan ej utrustas med extrasensorer, medan andra kan kompletteras, vid beställningen eller efteråt, med varierande antal extrasensorer.

Exempel på extra parametrar är

I vissa fall kan man använda CTD sonder för att styra annan sammankopplad utrustning t.ex Mulktivattenhämtare "Rosetthämtare".

Detta var litet allmänt om tanken med instrumenten. Nu en kort presentation av några olika fabrikat och modeller.

Vårt sortiment

CTD / MILJÖSONDER, Direktavlästa

Vi kan erbjuda ett flertal olika fabrikat och modeller. Några exempel:

 

 

AAQ 1180 kpl       Handenhet till AAQHandenhet till AAQ

 

CTD / MILJÖSONDER, Självregistrerande

I princip se ovan, förutom att dessa typer framför allt är avsedda för internlagring av data, med längre lagringsintervaller för stationära mätningar eller med kortare intervaller för kabeloberoende profileringar. Om man t.ex endast gör standardmätningar på fasta djup, är denna typ av instrument definitivt att föredraga, då man endast har själva instrumentet och slipper avläsningsinstrument / PC, kabel och dito trumma. En vanlig lina eller enkel wire duger fint. Programmering av datalagringen, vanligen tids- eller djupstyrd, kan ske innan man går ut på sjön, om så önskas och avläsning av lagrade data kan ske vid valfritt senare tillfälle.

Även registrerande sonder kan i vissa fall användas för att styra annan sammankopplad utrustning t.ex. Multivattenhämtare "Rosetthämtare", vilka då aktiveras vid förvalda djup eller tidpunkter.

Några exempel: